Kunde NATO, EU och USA bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller var det oundvikligt?

Motståndet och avskyn mot händelseutvecklingen i Ukraina är utbredd och omfattande hos gemene man och kvinna. Det är i princip bara enstaka länder som stödjer Rysslands orättfärdiga invasion av Ukraina, men samtidigt är det många länder i världen som inte stöttar sanktionerna införda av EU och USA. Oavsett, så är det ett krig som orsakar stort mänskligt lidande och död, förstörelse, massflykt av människor internt i Ukraina och till andra länder i Europa.

Den kritiska frågan med facit i hand den 24 februari är om Rysslands krigföring i Ukraina hade kunnat undvikas om NATO, EU och USA förhållit sig annorlunda till Rysslands krav.

Av rapporteringen i media verkar NATO, EU och USA varit helt och hållet ointresserade, ovilliga och rent av oresonliga att tillmötesgå ett enda av Rysslands krav. Flera av de ryska kraven må vara groteska i en civiliserad värld, men ett av kraven hade kanske kunnat tillmötesgås. Exempelvis, en garanti att NATO inte skulle utvidgas österut och inkludera Ukraina.

Det kanske inte hade påverkat Ryssland överhuvudtaget, men det är inte uteslutet att kriget kunde fått en annan inriktning och mindre omfattning avgränsat till Ukrainas östra delar bestående av Donetsk och Luhansk i Donbas-regionen.

Av medierapporteringen framträder också en bild av att Ukrainas president Zelenskyi kan ha vilseletts av NATO, EU och USA när det gäller militärt stöd, t ex flygförbudszon och stridsflyg samt hägrande anslutning till NATO som alla har avisats.

En annan kritisk fråga är hur mycket mänskligt lidande och död samt förstörelse i Ukraina är NATO, EU och USA beredda att utstå för att inte tillmötesgå ett eller flera av Rysslands krav. Till syvende och sist är det Ukraina och dess befolkning som betalar ett högt pris. Det finns sannolikt en gräns för hur mycket mänskligt lidande och död i befolkningen samt förstörelse av landet som Ukrainas president Zelenskyi kan härda ut innan en påtvingad fredsförhandling är ett alternativ som övervägs.

Av medierapporteringen verkar det varit uppenbart sedan i slutet av 2021 att Ryssland planerade invadera Ukraina om inte ett eller flera av kraven tillfredsställdes.

Den kritiska frågan kvarstår om NATO, EU och USA kunde bidragit till att undvika Rysslands invasion och krigföring i Ukraina eller om det var oundvikligt.

Det vet vi inte, men NATO, EU och USA kanske underskattade Rysslands beslutsamhet att få ett eller flera av sina krav tillgodosedda även om det innebar krig och risk för att kriget sprider sig till att bli ett krig mellan Ryssland och NATO. Det vet vi inte heller just nu, men Ryssland, Ukraina, NATO, EU och USA kommer vid något tillfälle tvingas till fredssamtal och lösning.

Det finns många oklarheter kring händelseutvecklingen som inte belysts. Är det ett avskyvärt ’chicken-race’ som världen bevittnar? Är det ett försök till ny världsordning med medeltida inslag som ser dagens ljus?

Frågorna verkar vara fler än svaren i dagsläget.

%d bloggare gillar detta: