När ebbar ‘coronadöden’ ut? DEL 2: En visuell ‘lathund’ för att ‘lägga pussel’ med verkligheten

I ett tidigare inlägg (HÄR) eftersträvades förenkling av verkligheten baserat på den ‘magiska’ siffran 2,2.

Den ‘magiska’ siffran kan påvisa sammanhang och ge struktur åt hur antalet intensivvårdade förutser antal avlidna i slutändan.

 

Den ‘magiska’ siffran 2,2 visade sig vara giltig och tillförlitlig trots baserad på  enkel ‘överslagsräkning’ bestående av totalsummorna intensivvårdade och avlidna (HÄR).

Samma ‘magiska’ siffra 2,2 visade sig gälla väldigt väl när överslagsberäkningarna bröts ner per vecka (HÄR).

I detta inlägg ställs antal intensivvårdade och antal avlidna mot varandra i syfte att verifiera deras samband och relationen dem emellan.

Antalet intensivvårdade hänger indirekt ihop med antalet avlidna trots att flertalet som avlider INTE fått intensivvård,. Det är alltså INTE en direkt orsak-verkan relation, utan indikerar en indirekt effekt som kan användas för att förutse utfallet i slutändan.

De tre diagrammen nedan illustrerar sambandet (visuell spridning) och relationen (mönstret visualiseras med en rak eller böjd linje) mellan intensivvårdade och avlidna.

I det första diagrammet ovan illustreras en linjär regressionsanalys (dvs baserat på rak linje), mellan antalet nya intensivvårdade per vecka och antalet avlidna per vecka. Den senare med 7 dagars fördröjning.

Diagrammet ovan åskådliggör en mycket hög förklaringsgrad på 97,4%, dvs baserat på vetskapen om antalet intensivvårdade kan antalet avlidna i slutändan förutses med stor precision de närmaste veckorna. Den ‘magiska’ siffran är fortfarande 2,2, dvs 100 nya intensivvårdade ger cirka 220 döda i slutändan enligt diagram ovan.

NOTERA att analyserade hälsodata per vecka beräknas med tidsfördröjning på 7 dagar för avlidna, då behovet av intensivvård och dödstidspunkt i normalfallet sker med tidsfördröjning.

I diagrammet som följer (nedan) bryts antalet intensivvårdade och antalet avlidna ytterligare ner baserat på ‘per dag’ Förklaringsgraden fortsätter att vara mycket hög på 88,8%.  Den ‘magiska’ siffran är fortfarande 2,2, dvs 10 nya intensivvårdade per dag ger cirka 22 döda i slutändan enligt diagram nedan.

I det sista diagrammet nedan illustreras en regressionsanalys med kurvlinjära (kubiska) effekter (böjd linje istället för rak) visar ånyo på mycket hög förklaringsgrad baserat på antal intensivvårdade per dag och antal avlidna per dag med samma sju dagars tidsfördröjning, Förklaringsgraden fortsätter att vara mycket hög på 89,3%,

Sammanfattningsvis, de fyra regressionsanalyserna redovisade i diagrammen illustrerar ett starkt samband och tydlig relation mellan å ena sidan antalet intensivvårdade och antalet avlidna. Diagrammen illustrerar också att ‘överslagsräkningarna’ i  föregående inlägg (HÄR) är giltiga och tillförlitliga, trots att antalet datapunkter över tid är kraftigt begränsat.

En ‘överslagsräkning’ har alltså visat att den ‘magiska’ siffran 2,2 är GILTIG och  samtidigt TILLFÖRLITLIG, men vad är nyttan med denna ‘magiska’ siffra 2,2?

Nyttan med den ‘magiska’ siffran är, trots dess enkelhet, att den kan användas för att förutse kommande dödstal i närtid.

Nyttan med den ‘magiska’ siffran är också att den kan sammankopplas med smittspridningen i samhället och behovet av slutenvårdade (HÄR).

Sist men INTE minst viktigt, den ‘magiska’ siffran kan användas för att ‘lägga pussel’ med verkligheten, dvs att RÄTT åtgärder vidtas vid RÄTT tidpunkt.

%d bloggare gillar detta: