Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’

I ett tidigare inlägg (HÄR) beskrevs VARFÖR och DÄRFÖR Sverige gettofieras med utgångspunkt från kulturella och religiösa olikheter mellan människor från olika delar av världen. Här beskrivs samma VARFÖR och DÄRFÖR med utgångspunkt från ett annat perspektiv.

VARFÖR ‘gettofieras’ Sverige?

Sverige är i mångt och mycket det udda landet i världen.

 

Sverige har uppfattats som positivt annorlunda under andra hälften av 1900-talet, men under 2000-talet fått erfara en betydande förskjutning mot en negativ omvärldsbild av Sverige.

En utgångspunkt för att förstå och förklara VARFÖR och DÄRFÖR Sverige ‘gettofieras’ är rådande kulturella värderingar jämfört med världen.

Diagrammet nedan åskådliggör några s k kulturdimensioner som kan användas för att förstå skillnader och likheter mellan länder (dvs INTE på individnivå).

Diagrammet visar att Sverige i förhållande till världen är annorlunda, men stapeln i mitten av diagrammet kan specifikt bidra till att förstå och förklara VARFÖR Sverige har ‘gettofierats’ och kommer att fortsätta ‘gettofieras’ framledes.

Sveriges avviker från världen i stort när det gäller synen på ‘maskulinitet’ kontra ‘femininitet’ som avser traditionellt manliga eller kvinnliga värden.

 

‘Maskulina’ kulturer betonar konkurrens, självsäkerhet, ambition samt ansamlandet av rikedom och materiella ting. Skillnader i könsroller är större och strikta.

‘Feminina’ kulturer lägger större värde vid relationer och livskvalitet. Skillnader i könsroller är mindre och flexibla.

Sverige ‘sticker ut’ i världen när det gäller värderingar (normer och attityder) och traditioner (seder och bruk) kopplade till maskulinitet och feminitet.

Sverige är världens mest ‘feminina’ land!

 

Det skall dock påpekas att detta gäller den del av befolkningen som anammat dessa ‘feminina’ värderingar, medan den del av befolkningen som inte anammat dessa vill bo och leva med likasinnade.

Enligt devisen ‘lika barn leka bäst’.

 

Människor bär på djupt rotade värderingar (normer och attityder) och traditioner (seder och bruk) som för många kan vara svåra att förändra eller överge. Det gäller svenskar på samma vis som andra i världen.

Människor som kommer från s k ‘maskulina’ kulturer kan ofta ha svårt anamma att skillnader mellan könsroller i Sverige är mindre och dessutom flexibla. Var och en har sin roll och plats i dessa ‘maskulina’ kulturer, där avsteg kan leda till utfrysning, bestraffning eller i värsta fall fysiskt våld eller död. Exempelvis, hederförtryck/våld utgår från att könsrollerna är rigida och INTE förhandlingsbara.

Svårigheten att anamma de omvända, dvs ‘maskulina’ kulturer, gäller givetvis de människor som i Sverige bär på djupt rotade värderingar och traditioner kopplat till en ‘feminin’ kultur. Dessa kan ha lika svårt anamma att skillnader i könsroller är större och ofta strikta.

Sammantaget bidrar graden av ‘maskulina’ och ‘feminina’ värderingar och traditioner till att människor ofta söker sig till likasinnande. Det kan ske av egen fri vilja, men också genom tvång.

DÄRFÖR har Sverige gettofierats och kommer fortsätta gettofieras.

 

De övriga dimensionerna (dvs maktdistans; individualism mot kollektivism; osäkerhetsundvikande; lång mot kort tidsorientering; och  tillfredsställelse mot återhållsamhet) skiljer sig också mellan länder i världen, men Sverige ‘sticker INTE ut’ på samma vis, utan liknar en del andra länder i dessa avseenden.

Oavsett, Sverige avviker kulturellt i många avseenden från många andra länder i världen.

Detta medför att ‘gettofiering’ INTE nödvändigtvis löser sig över tid, utan kan tvärtom förstärkas på grund av  skillnader mellan ”vi-och-dom’.

Sverige kan ha uppnått en kritisk massa på ‘gettofiering’ som i så fall kan innebära att den är oåterkallelig. 

Dagens riksdagsmajoritet bidrar till att den fortsätter, breder ut sig och befästs i samhället.  

 

 

 

 

Ett svar till “Fortsättning på VARFÖR och DÄRFÖR ‘gettofieras’ Sverige – enligt devisen ‘lika barn leka bäst’”

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: