Svensk journalistik präglas av ‘gulligull’ med statsminister Löfven (dvs ‘floskler’ och ‘nonensprat’) – några exempel på följdfrågor som ALDRIG ställs!

Statsminister Löfven tillåts hävda, baserat ‘ floskler’ och ‘nonsensprat’, att ‘coronastrategin’ är ‘rätt’, utan kritiska följdfrågor. HÄR KOMMER NÅGRA EXEMPEL (fler än tänkt från början!) PÅ FÖLJDFRÅGOR SOM BORDE STÄLLTS, men som ALDRIG ställs!

Svensk journalistik verkar ‘bottenlös’.

Det verkar inte finnas ett lågvattenmärke längre, utan  bottenlös ‘lervälling’ och ‘seg gyttja’.

Journalister borde åtminstone försöka göra sitt jobb!

Statsmininster Löfven ‘rabblar upp’ inövade ‘floskler’ och ‘nonensprat’ (fet kursiv stil i texten nedan) om Sveriges s k ‘coronastrategi’ i en intervju (16/7) och journalistiken ‘lallar med’.

Nedan följer några exempel för att illustrera avsaknaden av följdfrågor  som borde ställts i en journalistisk granskning och kritiskt förhållningssätt till genomförandet av den s k ‘coronastrategin’ i syfte att ställa statsministern till svars enligt följande:

FLOSKEL 1:

Vi har utgått ifrån vår strategi…” (Vilken strategi menar du? Vad innebär den? Vilka fastställda mål har strategin för pandemiarbetet? Vilket stöd i forskning finns för genomförandet av strategin?)

FLOSKEL 2:

”…som har varit att se till att försöka begränsa smittan så mycket som möjligt.” (På vilket sätt har smittan begränsats som mycket som möjligt? Genomförandet har från första början kritiserats av forskare för att vara otillräckligt?

FLOSKEL 3:

”Här gäller det att skydda liv, skydda hälsa.” (Vad har gjorts för att skydda liv och hälsa, då Sveriges totala dödlighet är snart 8 gånger högre per capita än Danmark, Finland och Norge tillsammans? Den allvarliga sjukligheten är dessutom skyhög jämfört med grannländerna? Smittspridningen fortsätter att vara hög jämfört med grannländerna?)

FLOSKEL 4:

”Det gäller att skydda även andra samhällsviktiga verksamheter.” (Vilka är dessa och varför är de viktiga att skydda? Varför är de viktigare än att rädda liv?)

FLOSKEL 5:

”Försöka dämpa konsekvenser för löntagare och företag.” (Strategin bygger alltså på att ekonomiska priortieringar sker på bekostnad av mänskligt lidande och död? Detta är i bästa fall bara två av fyra mål i strategin,  de övriga två handlar om att minimera sjuklighet och dödlighet i befolkningen? Varför nämner du aldrig dessa mål?)

FLOSKEL 6:

”Och fatta rätt beslut vid rätt tillfälle.” (Vad menar du konkret med detta? Det låter som det inte finns framförhållning när det gäller genomförandet av strategin? En genomarbetad strategi har fastställda mål och ger vägledning i genomförandet, men det rimmar illa med ‘rätt beslut vid rätt tillfälle’?

NONSENSPRAT 1:

”Och den strategin är rätt, jag är helt övertygad om det.” (Varför är den rätt? Sverige är ju absolut sämst i Norden när det gäller sjuklighet och dödlighet? Sveriges ekonomi klarar sig inte heller bättre än grannländernas ekonomier? Är den svenska strategin etiskt och moraliskt försvarbar? Om ja, varför, då Sveriges strategi valt att offra människoliv för att skydda ekonomiska värden?

NONSENSPRAT 2:

”Vi behöver även här låta kommissionen som vi tillsätter, också se om det var någon skillnad i utbrottets kraft om vi jämför Sverige och andra nordiska länder.” (Vi pratar om här och nu samt det som hänt, inte om framtiden, eller hur? Vad menar du med utbrottets kraft? Antyder du att utbrottets kraft skulle vara högre i Sverige? Har du stöd för detta eller spekulerar du utan stöd i forskning? Borde inte kommissionen fokusera på genomförande av strategin och hur väl målen med strategin för pandemiarbetet uppfyllts?)

NONSENSPRAT 3:

”Och varför ser det så olika ut mellan Belgien och Tyskland, som ligger när varann? Varför ser det så olika ut mellan Spanien och Portugal? Du, regeringen och Folkhälsomyndigheten har hela tiden sagt att man inte kan eller skall jämföra länder med varandra, varför helt plötsligt jämföra med länder som troligtvis inte är ekonomiskt, social och miljömässigt jämförbara med Sverige? Om en jämförelse skall göras borde inte Sveriges strategi i så fall jämföras med jämförbara länder såsom Danmark, Finland och Norge som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt lika?

NONSENSPRAT 4:

”Nu ser vi också att det går tydligt neråt.” (Men Sveriges smittspridning, sjuklighet och dödlighet fortsätter att vara skyhögt över våra grannländer? Sverige ligger fortfarande på en hög nivå som enbart har sjunkit från en extremt hög nivå?)

NONSENSPRAT 5:

”Vi ökar testningen.” (Varför först nu? Varför fanns det inte testkapacitet på plats från första början? Du har varit statsminister i sex år snart? Var fanns beredskapen inför en pandemi trots att alla visste att den skulle komma förr eller senare? Varför har inte Sverige tagit fram en motsvarande pandemiplan som Finland gjorde 2012  inklusive uppbyggandet av beredskapslager?)

NONSENSPRAT 6:

”Antalet svårt sjuka som behöver intensivvård går ner, antalet omkomna går ner.” (Jag upprepar min tidigare fråga: Sveriges smittspridning, sjuklighet och dödlighet fortsätter att vara skyhögt över våra grannländer? Sverige ligger fortfarande på en hög nivå och har sjunkit från en extremt hög nivå? Sverige sjuklighet och dödlighet jämfört med grannländerna har ju ökat vecka för vecka under fyra månader?

FLOSKEL 6:

”Men det är klart, över 5000 människor som har avlidit…” (Det är närmare 6.000 döda (exakt 5.593 den 16/7) än 5.000, eller hur? Varför ‘rundar du av nedåt’? Vad vill du dölja? Vilket ansvar har du för alla drabbade, dvs sjuka och döda? På vilket sätt tycker du att du borde ställas till svars?

FLOSKEL 7:

”…jag önskar att det aldrig hade behövt ske.” (Men behövde det verkligen ske i Sverige? Vad har du som statsminister gjort för att detta inte skulle ske? Du har ju upprepat vid flera tillfällen att du har det yttersta politiska ansvaret? Vad innebär det? Att du får en reträttpost som ambassadör i Washington eller politisk utnämning i ett ‘sommarparadis’ för din samhällsinsats under Covid-19? Sverige hade goda förutsättningar att kunna hantera Covid-19, så varför är Sverige tveklöst sämst i Norden? Våra grannländer valde att följa bl a WHO’s riktlinjer och gängse uppdateringar i ‘forskningsfronten’, medan Sverige valt en egen väg utan stöd i varken forskning eller internationell praxis?

Statsminister Löfven, några avslutande frågor:

Är du medveten om att två av målen med strategin är att MINIMERA sjuklighet och dödlighet i befolkningen? På vilket sätt kan du rättfärdiga att strategin är ‘rätt’ när regeringen och myndigheter i bästa fall enbart reducerat sjuklighet och dödlighet i befolkningen?

Hur menar du att regeringens och Folkhälsomyndighetens genomförande av strategin är ’rätt’ trots att målen med pandemiarbetet inte beaktats och definitivt inte uppfyllts?

På vilket sätt är du självkritisk när det gäller genomförandet av strategin för pandemiarbetet?

Istället för att läsa några romaner under sommaren. borde du inte läsa på mer om Covid-19, då du som statsminister är i tjänst 24/7/365?

Borde Sverige återinföra ämbetsmannaansvar så att ansvariga kan ställs till svars (inklusive dig själv och dina ministrar) och allmänheten kan utkräva straffrättsligt ansvar?

Hur många mer döda krävs innan du rekommenderar nationell flaggning på halv stång under en eller flera dagar för att minnas och hedra alla döda och drabbade av Covid-19?

Usch, det återstår så ‘förbannat’ många frågor som borde ställas till statsminister Löfven och hans ‘anhang’ av medlöpare i regeringen och myndigheter, men det får bli en annan gång…(-:

Hur kan en ansvarig utgivare för ett av Sveriges största redaktioner publicera ‘inställsam smörja’ som bara syftar till att vilseleda allmänheten och inte få svar på det viktiga frågorna? Det kanske är presstödet som gör att beroendet till makten ‘grumlar’ rollen som den tredje statsmakten har att granska makten och dess makthavare?

Fler och ‘bättre’ följdfrågor kan definitivt ställas till statsminister Löfven, men poängen är att alltför många frågor ALDRIG ställs till regeringen och myndigheter av journalister i Sverige.

Tredje statsmakten ‘gullar för mycket’ med makten och makthavare som de skall granska och ställa till svars.

 

 

%d bloggare gillar detta: