Människor betalar ett högt pris bakom budskapet ‘plana ut kurvan’

På de dagliga presskonferenserna har Folkhälsomyndigheten (FHM) och dess talespersoner lindat in och dolt ‘priset’ som människor tvingas ‘betala’ för genomförandet den s k pandemistrategin för COVID-19 genom budskapet att ‘plana ut kurvan’ (se blå kurva i diagram nedan).

En ‘plan kurva’ gällande sjuklighet och dödlighet på HÖG NIVÅ i Sverige medför att människor betalar ett högre pris än en ‘plan kurva’ som ‘pressats ner’ på LÅG NIVÅ i Danmark, Finland och Norge.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Grunden i FHMs pandemistrategi är att ‘plana ut kurvan’ enligt svar den 11 maj på frågan ‘vilka mål och antaganden som FHM bygger sin hantering av COVID-19?’: “Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

FHM nämner inte med ett enda ord att ‘människor’ utsätts för svår sjuklighet och massdödlighet bakom budskapet att ‘plana ut kurvan’:

 • Människor oroas av att bli smittade
 • Människor oroas av att ‘sina egna’ skall smittas
 • Människor smittas
 • Människor blir sjuka
 • Människor blir svårt sjuka
 • Människor oroas över ‘sina’ sjuka
 • Människor tar hand om sjuka och svårt sjuka
 • Människor sköter eftervården (t ex rehabilitering)
 • Människor dör
 • Människor sörjer sina döda
 • Människor tar hand om döda

Budskapet att ‘plana ut kurvan’:

 • döljer att människor utsätts för påfrestande fysisk och psykisk stress samt ohälsa.
 • bortser från att människor är inte maskiner eller robotar.
 • döljer att många människor blivit sjuka, andra svårt sjuka och dött.

Alltför många människor verkar inte inse att ett ‘högt pris betalas’ i svår sjuklighet och massdödlighet bakom budskapet ‘plana ut kurvan’.

%d bloggare gillar detta: