Hur FHM och Tegnell vilseleder allmänheten med fokusförflyttning till den ‘flacka kurvan’

En beprövad kommunikationsstrategi är att flytta fokus från besvärande uppgifter till andra som förmedlar en ‘bättre’ bild av verkligheten.

‘Fokusförflyttning’ är gängse praxis i politiken av regeringar och politiska partier, men att FHM ägnar sig åt fokusförflyttning kring händelseutvecklingen av COVID-19 vilseleder allmänheten.

Hur flyttar FHM med Tegnell som frontfigur fokus i sin kommunikation kring den s k  COVID-19 strategin?

Det är sannolikt väldigt få som vet att ett av huvudmålen med FHMs  strategi är att MINIMERA DÖDLIGHET

Huvudmålen med FHMs strategi är enligt följande:

Grunden i FHMs pandemistrategi är att ‘platta ut kurvan’ enligt svar den 11 maj på frågan ‘vilka mål och antaganden som FHM bygger sin hantering av COVID-19?’: ”Genom att försöka minska smittspridningen och fördröja pandemins förlopp, finns möjlighet att spridningskurvans topp förskjuts och planas ut. På detta sätt kan belastningen på sjukvården och samhället minska eftersom andelen sjuka vid ett givet tillfälle (kurvans topp) minskar, tiden för förberedelser ökar.”

Strategin utgår från följande övergripande mål:

 • ”…minimera dödlighet och sjuklighet i befolkningen…
 • ”…minimera övriga negativa konsekvenser för individen och samhället…

Det innebär att strategin baseras på fyra avgörande delar :

 • minimera dödlighet
 • minimera sjuklighet 
 • minimera övriga negativa konsekvenser för individen
 • minimera övriga negativa konsekvenser för samhället

Den huvudsakliga fokusförflyttning som FHM ägnar sig åt är betoningen på SVÅRT sjuka i behov av IVA (dvs livsavgörande sjukhusvård och  intensivvårdsplatser), dvs inte sjuklighet i stort.

Minimera negativa konsekvenser för individen och samhället nämns ofta som skäl till varför åtgärder inte vidtas.

Men målet att minimera dödligheten är det tyst om.

Huvudmålet med att minimera dödlighet döljs bakom Tegnells ständiga fokusförflytting till den s k ‘flacka kurvan’ (se diagram nedan).

cid:image004.png@01D613D8.1ABE4870                                                      Källa: Folkhälsomyndigheten.

Det huvudsakliga budskapet på alla dagliga presskonferenser och ofta i intervjuer är den ‘flacka kurvan’ som fokuserar på svår sjuklighet som kräver avanserad sjukhusvård.

I princip alla FHMs åtgärder motiveras med den ‘flacka kurvan’.

FHMs ständiga fokus på den ‘flacka kurvan’ gällande IVA-kapacitet är den bärande idén i all kommunikation från FHM med Tegnell som frontfigur.

FHM och Tegnell har skickligt fått ut sitt budskap till allmänheten med hjälp av media som förhållit sig alltför okritiskt till myndigheten och den s k strategin trots att WHO och andra experter internationellt varnar för att ‘slapp hantering’ leder till att människor offras och ökad dödlighet som följd.

I början när Sverige hade inga eller enstaka dödsfall och smittspridningen var i sin linda ville FHM  inte testa inresande, smittspåra och införa hemkarantän trots att det tidigt fanns otaliga vittnesmål om att människor anlände från smitthärdar i Kina, Italien och Iran med symptom.

Det bortförklarades med målet om den ‘flacka kurvan’, men den okontrollerade smittspridning som FHM medvetet släppte lös är startskottet till alla svårt sjuka och efterföljande massdöd.

När dödstalen (exkl mörkertal och eftersläpning) nästan fördubblades under påskveckan (från 40 döda per dag till 75, bibehöll FHM det ständiga budskapet om  den ‘flacka kurvan’ (dvs SVÅR sjuklighet) från den massdöd som pågick och orsakats av den okontrollerade smittspridningen som skedde tre till fyra veckor tidigare, till att påstå antalet döda var ointressant, vilket inte bara är en fokusförflyttning utan tidsförskjutning av att inte ställas till svars

Den ‘flacka kurvan’ flyttar hela tiden fokus från den smittspridning som skedde mer eller mindre utom kontroll under flera veckor för att lugna allmänheten med iden om ‘flockimmunitet’, men med katastrofala följder på dödstalen vecka efter vecka (exkl mörkertal och eftersläpning):

 • Antalet döda vecka 14  var ‘bara’ 40 per dag.

Därefter har utvecklingen skenat och varit mycket hög med (ca 80 döda per dag i snart sex veckor!):

 • 75 döda per dag vecka 15,
 • 93 döda per dag vecka 16,
 • 93 döda per dag vecka 17,
 • 69 döda per dag vecka 18,
 • 78 döda per dag vecka 19, och
 • denna vecka (20) hittills 78 döda per dag.

Den ‘flacka kurvan’ har flyttat fokus från:

 • massivt lidande och massdöd som skett och fortfarande pågår.
 • alla svårt sjuka som överlever, men som har lång rehabilitering framför sig och kanske aldrig blir helt återställda.
 • fysisk och psykisk stress och utmattning som drabbar läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och annan vård- samt omsorgspersonal.
 • välfärdsskuld som ackumuleras i takt med att medicinsk vård och behandlingar skjuts på framtiden.

På senare tid på den dagliga presskonferensen har fokusförflyttningen förstärkts då IVA-kapaciteten förbättrats successivt, men massdöden fortsätter i bakgrunden liksom allt annat som döljs bakom den ‘flacka kurvan’.

Men ett av målen med FHMs strategi är minimera dödligheten och detta talas det tyst om i alla lägen på presskonferenser och intervjuer.

Media ställer heller inga kritiska frågor om detta, då de troligtvis inte vet vilka huvudmål som FHMs strategi baseras på – ett resultat av att inte ha förmågan att förhålla sig kritiska till FHMs kommunikationsstrategi .

FHMs strategi har lett till att ett av huvudmålen inte kommer att kunna uppfyllas.

Regeringen med statsminister Löfven är trots detta överygade:  ‘strategin håller och känner mig säker på detta’

Detta är också s k fokusförflyttning som är typisk i politiken av en sittande regering.

Tre frågor:

1) När skall huvudmålet om att minimera dödlighet tas på allvar av FHM?

2) När skall huvudmålet om att minimera dödlighet tas på allvar av regering och riksdag?

3) När skall media förhålla sig kritiska till att huvudmålet om att minimera dödlighet åsidosatts?

I detta sammanhang av att minimera dödlighet påpekar WHO att inte strikt kontrollera smittspridningen av COVID-19 leder till att många människor offras på vägen för att uppnå denna  s k illusion om ‘flockimmunitet’ som man inte vet om den kan uppnås i slutändan då priset kan bli fruktansvärt högt.

 

 

%d bloggare gillar detta: