Tegnell: fler svårt sjuka och döda bakom varje skyddsåtgärd mot smittspridning som FHM nedvärderat och negligerat

Tegnell försvarar ofta FHMs avsaknad av preventiva åtgärder med att säga att ‘evidensen’ (dvs empiriska bevis) är svag eller obefintlig, trots att FHMs s k COVID-19 strategi i avgörande delar saknat och fortfarande saknar evidens och stöd i internationell forskning.

Det är ett villospår att hänvisa till att det saknas evidens när det INTE passar in i FHMs strategi. Det görs i syfte att vilseleda och flytta fokus från annat som Tegnell tillåts påstå och spekulera kring utan evidens.

Oavsett om det finns evidens eller inte, så kan en effekt av t ex munskydd och visir, INTE uteslutas idagsläget. 

Många asiatiska länder som har mångårig erfarenhet av virusbekämpning förordar användning av t ex munskydd, är att förringa deras evidens. FHM och Tegnell påstår sig veta bättre trots att de inte kan stärka sina egna påståenden och spekulationer med evidens.

FHM och Tegnell vägrar konsekvent att tillämpa ‘försiktighetsprincipen’ när det gäller råd och riktlinjer att minimera oskyldiga människors lidande och död på äldreboenden och i hemtjänsten. Att inte tillämpa denna centrala princip innebär att fler blivit och fler kommer att bli svårt sjuka och avlida i COVID-19.

Även om effekten på smittspridning av COVID-19 kan vara liten vid användandet av viss skyddsutrustning, t ex munskydd och visir, betyder inte att antalet svårt sjuka och döda på äldreboenden och i hemtjänsten inte kunnat minska om de använts enligt instruktion.

Tvärtom, varje liten effekt som förbisetts till dags dato av FHM när det gäller smittspridningen av COVID-19 har lett till att fler blivit svårt sjuka och fler avlidit på äldreboenden och i hemtjänsten i slutändan

Detta är inte hokuspokus, utan sannolikhetslära, att mer smitta på äldreboenden och i hemtjänsten leder till fler sjuka och fler döda när det gäller COVID-19.

Eftersom riskgrupper skulle skyddas var uttalat i FHMs strategi har det varit oansvarigt, ett katastrofalt misslyckande, att inte minimera risken för COVID-19 smitta på äldreboenden och i hemtjänsten genom att FHM med Tegnell som talesperson hela tiden negligerat och nedvärderat viss skyddsutrustning, t ex munskydd och visir, tills nyligen. Notera dock att FHM och Tegnell fortsätter att nedvärdera och negligera detta.

COVID-19 ses som en droppsmitta och verkar inte vara luftburen. Det innebär att nysningar och hosta kan överföra viruset genom de droppar som frigörs i luften. Även utandningsluft vid nära kroppskontakt borde rimligtvis kunna överföra smitta.

Det är ingen som hävdar att munskydd och visir skall ersätta någon annan skyddsutrustning eller skyddsåtgärd, utan argumentet är att beakta den effekt, om än liten, som de kan ha på smittspridning av COVID-19 och därmed minimera antalet svårt sjuka och döda i slutändan.

FHM och Tegnell: varje effekt på smittspridningen som FHM nedvärderat och negligerat på äldreboenden och i hemtjänsten har lett till fler svårt sjuka och döda i onödan.

Värst av allt, regeringen med ministrar och statsminister som präglas av handlingsförlamning och passivitet är delaktiga och medansvariga – de har till syvende och sist det yttersta ansvaret.

%d bloggare gillar detta: