‘Folkhälsomyndigheten’ saknar framförhållning när det gäller folkhälsa, och ‘Myndigheten för samhällsskydd och beredskap’ saknar beredskap, inför COVID-19-pandemin – tyvärr inget APRILSKÄMT!

‘Folkhälsomyndigheten’ saknar framförhållning när det gäller folkhälsa, och ‘Myndigheten för samhällsskydd och beredskap’  saknar beredskap, inför COVID-19-pandemin (Corona Virus Disease 2019).

Sverige har myndigheter som uppenbarligen inte klarar av sin roll i samhället. Under den rådande pandemin blottläggs den ena bristen efter den andra i flera myndigheter som uppenbarligen lider av både brist på ledarskap och brist på ansvarstagande.

Två myndigheter framträder i dessa tider av pandemi som REAKTIVA (ligga steget efter)  istället för PROAKTIVA (ligga steget före) händelseutvecklingen, nämligen:

Folkhälsomyndigheten (FHM) som skriver på sin hemsida: ”…är en nationell kunskapsmyndighet som arbetar för bättre folkhälsa. Det gör myndigheten genom att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot hälsohot. Vår vision är en folkhälsa som stärker samhällets utveckling…”.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som skriver på sin hemsida: ”…är en statlig myndighet. MSB har ansvar för att stödja samhällets beredskap för olyckor, kriser och civilt försvar…”.

Båda myndigheterna kan ifrågasättas och att vackra ord på en hemsida inte kan ersätta PROAKTIVT LEDARSKAP och PROAKTIVA ÅTGÄRDER, dvs beslut fattas och åtgärder vidtas i tid. 

Sverige saknar beredskap har det visat sig, trots statsministerns vilseledande ord om att ‘beredskapen är god’ i sitt s k tal till nationen (22/3), som har sin grund i dessa myndigheters REAKTIVA LEDARSKAP och REAKTIVA ÅTGÄRDER.

Vad fyller FHM och MSB för funktion utöver att vara födkrok för hundratals välavlönade politruker (politiskt tillsatta och lojala), byråkrater och tjänstemän som tillsammans inte tagit ansvar proaktivt för människors och samhällets väl och ve?

Det verkar vara samma reaktiva REAKTIVA LEDARSKAP och REAKTIVA ÅTGÄRDER som präglar EU-byråkraterna i Bryssel inför COVID-19-pandemin.

FHMs och MSBs flathet, senfärdighet och feghet att agera och fatta beslut är oroväckande. Det sägs i princip varje gång under deras numera dagliga presskonferenser att åtgärder anpassas i takt med utvecklingen kring coronavirusets spridning i samhället.

Vad FHM eller MSB egentligen säger är att de inte har en susning om hur de skall agera och fatta beslut om åtgärder proaktivt  och att de inte har någon framförhållning, utan alla beslut fattas reaktivt.

Varför?

FHM och MSB framstår alltmer som två kolosser på lerfötter som leds av olämpliga personer och inte baserat på kompetens och ansvarstagande, utan snarare som politruker som är lojala med det politiska systemet istället för att måna om sitt oberoende till den politiska makten.

MSB framstår alltmer som en katastrof som inte sett till att beredskap funnits i samhället – trash it!

Det är förvånansvärt att FHM fortfarande inte har uppvisat vilka underlag som ligger till grund för tagna beslut och åtgärder för att bemöta coronavirusets framfart i samhället, eller snarare avsaknaden av beslut och åtgärder, utan dessa är fortsättningsvis dolda från offentligheten till dags dato.

Det förmedlas vaga svar såsom ‘flockimmunitet’ som bygger på att en stor del av befolkningen smittas. Samtidigt ges vaga besked att spridningskurvan skall planas ut över längre tid i en takt som sjukvården klarar av att hantera och skadan på samhället minimeras.

Det talas dock tyst om hur många människor som kommer att avlida i Sverige på grund av coronaviruset, vilket är helt i linje med myndighetens REAKTIVA LEDARSKAP och REAKTIVA ÅTGÄRDER. 

Om minimala åtgärder vidtas kan smittan knappast kontrolleras baserat på hur det sett ut i andra länder som reagerat för sent istället för i tid. Det verkar som om det finns en brytpunkt där virusets spridning inte kan stoppas om inte mycket kraftfulla åtgärder vidtas.

Vad som verkar skett ute i samhället är att gemene man, företag och organisationer tagit saken i egna händer och vidtagit åtgärder PROAKTIVT, då man inte litar på de råd och riktlinjer som FHM sent och sider kommunicerar.

FHM har konsekvent  vägrat delge sina beslutsunderlag och redovisa konsekvenserna av dessa. FHM visar också på dåligt omdöme när de hävdar att alla andra länder är ett experiment, när det är deras strategi som avviker från andra länders strategi och Världshälsoorganisation (WHO).

Flera sakkunniga menar att FHM utsätter befolkningen för stora risker då beslutsunderlag inte delges, ledarskapet är reaktivt och beslut om åtgärder reaktiva. Det finns ingen vetenskaplig diskussion kring tagna beslut och åtgärder.

Exempelvis, först idag (1/4) när det visat sig att coronaviruset spridit sig på äldreboenden (hundratals smittade!) fattas beslut om att förbjuda besök på dessa. Dagen efter säger statsepidemiolog att det är ‘väldigt olyckligt‘, vilket är en oerhört sorglig reaktiv uttalande då det sagts hela tiden att det primära har varit att skydda dessa riskgrupper, men ändå vidtogs inga proaktiva åtgärder som återspeglar urtypen på reaktivt ledarskap.

FHM säger att barn inte smittar och hänvisar felaktigt till WHO som bara konstaterat att det inte finns stöd för smittspridning eller inte. Alla som är småbarnsföräldrar eller har varit detta har ju erfarenheter från den dag barnen börjar på dagis eller skolan, hur ofta de själva smittats av sina barn, så varför skulle inte ett extremt smittsamt coronavirus helt plötsligt inte smitta via barn? Numera finns det preliminära studier om barns del i smittkedjan.

En f d statsepidemiolog som har påstått saker som visat sig vare fel i efterhand och rådgivare till WHO (som tydligen inte lyssnar på personen ifråga, då de säger tvärtom), som sagt att coronaviruset är ‘som en svår influensasäsong‘ hävdar att barn inte smittar, men i en intervju medger att inte träffat sina barnbarn på två veckor på grund av coronaviruset – snacka om hyckleri

Den nuvarande statsepidemiologen har också varit ute på hal is och fortsatt försvarar läkemedel som visat sig ha obetydligt effekt som gav intryck under svininfluensan att propagera för massvaccination och inga risker, men som sedan ledde till hundratals unga människor fick narkolepsi i Sverige. Han har också otaliga gånger haft fel om den pågående corona-pandemin där vilseledande eller rent av felaktiga prognoser kan radas upp.

Är det en slump att två svenska s k statsepidemiologer uppvisar dåligt omdöme genom tvärsäkra uttalanden, som senare visar sig vara inkorrekta?

Kärnfrågan är: Hur många människoliv är FHM beredd att offra  med dagens corona-pandemi innan åtgärder vidtas?

Vad händer med ansvariga beslutsfattare om det visar sig att många fler människor avlider på grund av REAKTIVT LEDARSKAP och REAKTIVA ÅTGÄRDER?  Kommer de att hållas straffrättsligt ansvariga? Kommer de att åtalas för vållande till annans död eller rent av mord? 

FHM skryter gärna om sin unika spetskompetens, men den är inte mycket värd om myndigheten inte kan redovisa sina beslutsunderlag. Exempelvis, det finns inte redovisat offentligt hur många människor som beräknas att avlida på grund av corona-viruset med vald strategi som baseras på reaktivt ledarskap och reaktiva åtgärder.

FHM redovisar inte heller offentligt hur många som beräknas avlida om ett proaktivt ledarskap och proaktiva åtgärder vidtagits som i t ex Norge och Danmark.

FHM hävdar att deras åtgärder har hittills haft önskad effekt att hålla ner spridningstakten trots att de egentligen inte vidtagit några åtgärder alls, utan s k råd eller rekommendationer som framstår som tandlösa, då det inte finns sanktioner mot de som bryter mot dessa.

FHMs positiva påverkan på utveckling kring coronaviruset är nog i skrivande stund marginell. Det är snarare gängse normer och beteenden som ofta genomsyrar det svenska samhället och att var och en ute i samhället vidtagit proaktiva förändringar i vardagslivet oberoende av FHMs s k råd och riktlinjer.

Förklaringarna till att Sverige följer en annat spridningsmönster än i t ex Italien och Spanien är flera och som inte har något med FHM reaktiva ledarskap eller reaktiva åtgärder att göra, nämligen:

– andelen ensamhushåll är bland den högsta i världen.

– generations- eller släktboende där föräldrar och deras barn bor tillsammans med t ex mor- och farföräldrar, syskon och/eller kusiner är relativt sätt få  i det svenska samhället jämfört med andra länder.

– utflyttade barn besöker inte regelbunder sin föräldrar eller mor- och farföräldrar..

– väldigt många människor har sina dagliga sociala och därmed fysiska kontakter i huvudsak på sina arbetsplatser.

– kontakt mellan människor sker fotast med handslag eller enbart hälsningsfraser utan fysiskt kontakt, vilket kan vara vanligt i andra länder med kramar eller pussar på kinderna.

– en stor del av befolkningen är inte trångbodda som i andra länder.

– svenskar lever vanligtvis med social distansering som norm medan andra länder har helt andra beteendemönster..

– många läser internationella nyheter och anpassar sig därefter samt är försiktiga och tar det ‘säkra före det osäkra’ i avsaknad av tydliga riktlinjer från myndigheter och politiker.

LIstan kan säkert göras betydligt längre, men det som FHM bortsett från och tills nyligen blev varse om är att alla som bor i Sverige inte passar in på dessa punkter utan lever enligt helt andra normer och beteenden.

Det har visat sig, föga överraskande, att det finns en utbredd smittspridning i  invandrartäta bostadsområden i Järva som inneburit högre dödstal och troligtvis fler coronasmittade. Föga överraskande infördes inga kraftfulla PROAKTIVA åtgärder, så att människor med utländsk bakgrund kunde inse allvaret med den smittsamhet som coronaviruset besitter.. 

Man kan bara hoppas att den sociala distansering som naturligt finns inbäddad i det svenska samhället och andra normer samt beteenden kan bidra till att mildra antalet döda på grund av corona-viruset.

FHM och MSB har ju knappast visat sig stå för PROAKTIVT LEDARSKAP och PROAKTIVA ÅTGÄRDER.

%d bloggare gillar detta: