FN, IPCC, världsledare, superkändisar och klimataktivister – flytta fokus från symptom till orsaker

Det finns en bekymmersam ensidighet och förenkling gällande den rådande klimatdiskussionen. Klimatet på jorden har alltid förändrats, så detta är inte nytt, utan det som verkar ske är att det pågår en förändring av vädret just nu på flera håll som över tid kan indikera på förändringar i klimatet.

Det verkar således som jorden genomgår en förändring gällande vädret. Om detta består under några decennier kan detta således indikera klimatförändringar.

Den kritiska frågan är dock hur stor påverkan mänsklig aktivitet har i denna process. Det verkar inte finnas säkra siffror på hur stor denna påverkan är från mänsklig aktivitet.

Sunt förnuft säger nog att mänsklig aktivitet borde ha inverkan på hur väder, och i förlängningen klimatet, på jorden utvecklas, men avsaknaden av tillfredsställande giltighet och tillförlitlighet skapar osäkerhet. Dilemmat som verkar vara centralt är koldioxidutsläpp i atmosfären och dess lagring eller återlagring i jordskorpan. Dessa utsläpp är dock inte en orsak.

Koldioxidutsläpp är ett symptom, snarare än en orsak.

Det rapporter som IPCC publicerar baseras på tusentals vetenskapliga artiklar som granskas av oberoende granskare. Detta ger vid första anblicken ett gediget intryck, men det är inte mängden artiklar och studier som är avgörande för förmågan av förutse klimatförändringar och dess orsaker, utan allt är beroende av den tillförlitlighet och giltighet som gängse klimatmodeller kan påvisa.

Gängse klimatmodeller har visat sig ha både låg tillförlitlighet och låg giltighet. 

Exempelvis, IPCCs scenarier gällande temperaturökningen ligger i intervallet någon enstaka grad till flera grader. En av de största bristerna är således att dessa klimatmodeller har en låg förklaringsgrad. Det skall dock påpekas att dessa kan vara de mest pålitliga som vi har idag, men detta är en klen tröst.

Gängse klimatmodeller och scenarier från IPCC är således enbart teoretiska prognosmodeller som hittills har uppvisat bristande förmåga att förklara och förutse nuvarande skeenden gällande klimatet.

IPCC har stort fokus på koldioxidutsläpp, men det är tveksamt om jordens klimat är såpass enkelt att förstå och förutse att EN VARIABEL kan förmedla en trovärdig händelseutveckling gällande framtidens klimat.

Därmed inte sagt att så inte är fallet, men IPCC verkar fokusera på symptom snarare en orsaker.

Tre exempel på orsaker som det talas tyst om:

  1. När det gäller koldioxidutsläpp har EU och USA minskat sina utsläpp med några procent sedan 1990, medan Afrika, Mellanöstern och Asien ökat sina med tiotals procent. Det är en ekvation som inte går ihop.
  2. Den globala befolkningstillväxten tas inte med i ekvationen trots att det finns en explosionsarted befolkningstillväxt i vissa delar av världen (t ex Afrika). Detta bidrar också till att ekvationen inte går ihop.
  3. Den kanske mest graverande orsaken som inte beaktas är att nationalekonomiska modeller bygger på antagandet om tillväxt, dvs ökad konsumtion av varor och tjänster. Utan tillväxt försämras ett lands ekonomiska välstånd enligt gängse ekonomiska modeller. I förlängningen påverkas världsekonomin. Det är ånyo en ekvation som inte går ihop.

Om världen redan förbrukar mer än vad jordklotet kan producera befinner sig världen i en ohållbar nedåtgående spiral, där de avgörande orsakerna lämnas åt framtida generationer att hantera.

I detta sammanhang är det stötande när företagsledare för globala varuproducerande företag påstår att det är genom tillväxt (dvs ökad konsumtion av nya produkter, inte återanvända sådana) som nyckeln ligger till att lösa de globala miljöproblemen.

Det är lika stötande att de som har makt och kan påverka händelseutvecklingen (dvs FN och världsledare) föregår med dåligt exempel genom extravagant leverne och resande som i sig inte är hållbart.

Det är också stötande att superkändisar propagerar för att alla måste bidra till att minska sin påverkan på mijlö, medan de själva  har en miljöpåverkan som vida överstiger vanliga människor.

Att leva som man är lär hade varit klädsamt!

Världen har dessutom andra problem att hantera, såsom miljögifter,  miljöförstöring och artutrotning. Att i detta läge ensidigt fokusera på koldioxidutsläppsnivåer framstår som oansvarigt och ohållbart.

Ekvationen kommer inte att gå ihop så länge de multipla orsakerna inte intar en central del i densamma. Klimatmodeller kommer därmed att fortsätta ha låg tillförlitlighet och låg giltighet.

IPCC, världsledare, superkändisar och klimataktivister borde därför flytta fokus från symptom till orsaker.

 

%d bloggare gillar detta: