Den sekulära demokratin urholkas av ovetenskap och religiösa dogmer

Tilltron till den sekulära demokratin som styrelseskick verkar urholkas.

Ett tecken på detta kan vara att stödet för politiska partier på ytterkanterna verkar tillta.

Ett annat tecken på urholkning av den sekulära demokratin är att religiösa dogmer verkar tillåtas styra samhällsutvecklingen i smått och stort.

Ett tredje tecken är att kunskap baserad på vetenskap verkar åsidosättas och ovetenskap tar över i politiskt beslutsfattande.

Ett fjärde tecken är att forskning verkar ersättas av tyckande, ofta i den förljugna godhetens namn.

Det verkar finnas en tro på tomtar och troll i politiskt beslutsfattande.

Det är oroande att det förekommer politiserade skygglappar i vetenskap och forskning.

Det är oroande att känslomässiga och osakliga utgångspunkter verkar styra samhällsutvecklingen.

Det är oroande att människor verkar tappa förtroendet för den sekulära demokratin som styrelseskick.

En anledning kan vara att det verkar vuxit fram en ny adel som på sikt kan underminera tilltron till den sekulära demokratin som styrelseskick.

När de som styr och ställer tappar kontakten med vanligt folk ökar risken för drastiska samhällsförändringar som inte alltid är önskvärda. När de som styr inte har verklighetsförankring tappar människor tillit till hur det politiska systemet fungerar.

Den sekulära demokratin urholkas av ovetenskap och religiösa dogmer. Vetenskap och dess tillhörande forskning är grundpelare i den sekulära demokratin och en motvikt mot ovetenskap och religiösa dogmer.

Ovetenskap och religiösa dogmer som ges inflytande på samhällsutvecklingen  är knappast förenligt med  ett demokratiskt styrelseskick. Vetenskap och forskning utan politiserade skygglappar är garanten för saklighet i det politiska systemet och dess demokratiska styrelseskick.

Tron på tomtar och troll borde inte ges inflytande på politiskt beslutsfattande.

Några förklaringar av ord…

Forskning:

…handlar om att systematiskt och metodiskt beskriva, förklara eller förstå ett intressant fenomen på sådant sätt att resultaten är representativa och upprepbara

Vetenskap:

…avses forskning som har publicerats i vetenskapliga publikationer. Vanliga publikationskriterier innefattar då att arbetet granskats av oberoende referenteroch/eller av en opponent vid annan akademisk institution. Granskaren skall kontrollera bedömningskriterier som att argumentationen är saklig, att resultat och slutsatser har ett nyhetsvärde, att publikationen refererar och bygger vidare på annan forskning inom området, samt att systematiska (vetenskapliga) metoder har använts och redovisats på ett sätt så att andra kan reproducera resultaten och bedöma slutsatsernas tillämplighet och tillförlitlighet.

%d bloggare gillar detta: